صفحه ۳۰۰

[ اسلام شکل خاصی برای زندگی ترسیم نکرده است ]

( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت - تجربه نشان داده که اثر نمایش و فیلم و تصویر در افکار عمومی و تربیت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بیشتر است، و به تعبیر دیگر مشاهده و احساس بیش از تفکر و تعقل در جامعه اثر دارد.

دین مقدس اسلام هرچند برحسب رعایت مصالح و اهداف آفرینش انسان برای زندگی بشر معیارهایی را مشخص نموده، به گونه ای که روش و رفتار او در زندگی با تکامل روحی و سعادت ابدی او سازگار و در تضاد نباشد، ولی هیچ گاه شکل خاصی را برای زندگی ترسیم نکرده است؛ و هنر نیز یکی از نیازها و جلوه های زندگی است که در ساخت انسانها و شکوفایی استعدادهای درونی آنان نقش بسزایی دارد، و با پیشرفت علم و تکنیک و تغییر شرایط زمانی و مکانی و محیط اجتماعی طبعا تکامل در جلوه های هنر نیز ضرورت خود را نشان می‎دهد. اسلام با تنوع و تفنن در اشکال و مظاهر زندگی مخالف نیست، بلکه با تکامل علم و تکنیک هماهنگ است؛ وگرنه نمی توانست خاتم ادیان الهی باشد.

[ حکم نمایش بدون حجاب زن در فیلم ]

جواب الف: یکی از مقررات قطعی شریعت اسلام در رابطه با زندگی اجتماعی حفظ عفت فرد و جامعه است، بلکه جوامع غیردینی نیز برای عفت ارزش خاصی قائل می‎باشند هرچند برخی از امور را منافی عفت نمی دانند. جاذبه خاص زن به ویژه زن جوان برای مرد قابل انکار نیست و طبعا از طمع هوس بازان در امان نیست، و همه عقلای جهان متاعهای نفیس و پرجاذبه را حتی الامکان می‎پوشانند تا رهزنان در آنها طمع نکنند.

حجاب و پوشش برای زن مسلمان سمبل عفت و متانت است، و به دستور اسلام

ناوبری کتاب