صفحه ۲۶۷

کجرویها و اشتباهات را بگیرد. وظیفه او نظارت بر اسلامی بودن قوانین است نه دخالت در اموری که در آنها تخصص ندارد.

از نظر اسلام برای افراد و گروههای سیاسی و اجتماعی مرزهای "خودی و غیرخودی" و "هم اندیش و دگراندیش" وجود ندارد و همه طبقات و اقشار ملت باید از حقوق سیاسی و اجتماعی یکسان برخوردار باشند. باید موانع ارتباطی مردم با مسئولان و رهبر کشور برداشته شود و آنها از هاله تقدس بیرون آیند و گفتار و رفتار آنان مورد نقد علمی و منطقی قرار گیرد، البته اهانت به مسؤولین و متصدیان امور از ناحیه هیچ کس جایز نیست همان گونه که نسبت به هیچ انسان دیگری نیز جایز نمی باشد.

آزادی بیان و فعالیت احزاب سیاسی و مطبوعات باید تضمین گردد، و به حقوق اقلیت های سیاسی و مذهبی توجه شود؛ به جای تنش زایی در سیاست داخلی و خارجی منافع ملی در نظر گرفته شود، و اداره کشور به دور از احساسات و بر اساس تعقل و تدبر و مشورت با متخصصین مربوطه انجام شود.

[ ارزیابی کوتاه کارنامه سه ساله نخست خاتمی ]

سؤال 5 - نظر جنابعالی درباره عملکرد سه ساله حجة الاسلام خاتمی در سمت ریاست جمهوری چیست ؟

جواب: با شناختی که نسبت به آقای خاتمی دارم ایشان فردی است دلسوز و متعهد که درصدد است کارهایی اساسی در جهت اصلاح نابسامانی ها انجام دهد. انتخاب ایشان به ریاست جمهوری از ناحیه مردم تبلوری بود از خواسته ها و امیدها و مطالبات به حق مردم، مردم تشنه تحول و اصلاحات اساسی در راستای نیل به اهداف انقلاب بودند، و آقای خاتمی به آنان وعده هایی داد و جریان اصلاحات را با معیارهای مشخصی شروع کرد، فضایی امیدوار کننده در بین اقشار مختلف به وجود آمد، و تنش زدایی هایی در سیاست خارجی شروع شد.

اما به نظر می‎رسد این حرکت به دو دلیل تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد:

ناوبری کتاب