صفحه ۲۶

11 - تکرار پاره ای از نقطه نظرات حاکی از تأکید و توجه بسیار بر آن موارد و بیانگر اهمیت و جایگاهی است که در منظومه فکری و فقهی ایشان داشته، و یا ناشی از تکرار پرسش های مشابه توسط افراد متفاوت در مصاحبه های مختلف بوده است و لذا موجب تکرار مسائل گشته است.

12 - نامه ها و نوشته های فقیه عالیقدر چنانکه بوده اند بی کمی و فزونی آمده اند و فقط در مواردی که تیترهایی برای تسهیل بهره برداری خوانندگان عزیز افزوده شده، آنها را داخل کروشه [ ] نهاده و در مواردی مطالبی توضیحی تحت عنوان پاورقی آورده شده است.

امید که این برگهای ماندنی و خواندنی مطبوع و مقبول ارباب نظر افتد و از بیان رأی و راهنمایی خویش در راستای رفع کاستی ها و تکامل اندیشه ها دریغ نورزند، که فقط ذات باری تعالی مظهر کمال مطلق است و بس.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
آبان ماه 1381

ناوبری کتاب