صفحه ۲۵۸

[ اولویت های مجلس ششم ]

سؤال 5 - مجلس ششم که در آینده تشکیل می‎گردد، به نظر شما نمایندگان منتخب که عمدتا از جبهه دوم خرداد هستند چه اولویت هایی را باید مدنظر قرار بدهند و چه لوایحی را بایستی سریعا تصویب کنند؟

جواب: 1 - حفظ ارزشهای اسلامی و جلوگیری از استفاده های ابزاری از مظاهر ارزشها.

2 - توجه به حقوق و آزادیهای مردم که در قانون اساسی تصریح شده است؛ توجه دارید که عمود خیمه نظام و حکومت ملت است، پس باید به آنان بها داده شود.

3 - توجه به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و جلوگیری از اختلافات طبقاتی عمیق و تبعیضهای ناروا و سوءاستفاده ها از بیت المال، و حذف مصارف تشریفاتی با وجود ضرورتهای اقتصادی به ویژه در رابطه با نسل جوان.

4 - توجه به قانون احزاب و اجرای آن به گونه ای که شایسته است و زیربنای حکومت مردمی را تحکیم می‎نماید.

5 - توجه به شوراها، با توجه به اینکه این امر هنوز کاملا تحقق نیافته است.

6 - توجه به آزادی مطبوعات هدایت کننده و اصلاح قانون آن.

7 - اصلاح قانون مجازات اسلامی و توجه به این نکته که زندان و مجازاتهای سنگین و دادگاههای فرمایشی چاره اصلی نیست و باید از اقدامات تأمینی و... بهره جست و رحمت و رأفت اسلامی را در نظر گرفت.

خدای رحمان و رحیم در خطاب به پیامبر گرامی می‎فرماید: (و لاتزال تطلع علی خائنة منهم الاقلیلا منهم فاعف عنهم و اصفح ان الله یحب المحسنین) تو پیوسته بر خیانتی از آنان آگاه می‎شوی - مگر اندکی از آنان - پس گذشت و صرف نظر کن از آنان، خدا احسان کنندگان را دوست می‎دارد. معلوم می‎شود در برابر بسیاری از خیانتها و گناهان باید با عفو و گذشت برخورد نمود؛ این است دستور خدای مهربان به پیامبر رحمت.

8 - نظارت بر همه دستگاههای قدرت بدون استثنا و پرسش از آنان، زیرا مقام مسئولی که معصوم از گناه و اشتباه نباشد نظارت بر اعمال و رفتار او از اوجب

ناوبری کتاب