صفحه ۲۵۷

[ اصلاحات هزینه دارد و هوشیاری می‎خواهد]

سؤال 4 - هم اکنون جریان اصلاح طلبی ایران که عمدتا توسعه سیاسی را در اولویت قرار داده است روزبه روز مراحل متفاوتی را پشت سر گذاشته، این جریان با مقاومتهای جدی از سوی کسانی که منفعتشان به خطر افتاده روبرو می‎شود، مخالفان در این میان از خروج از قواعد بازی قانونی و به کارگیری خشونت و ترور نیز ابایی ندارند، با توجه به چنین شرایطی اولا شما آفات و نقاط قوت این جریان را چگونه ارزیابی می‎کنید؟ ثانیا وظیفه مسلمانان و شهروندان برای دفاع از این جریان با توجه به محدودیت ها و خشونت های اعمال شده چیست ؟ از نظر شما دولت نیز در قبال این مسائل چگونه باید رفتار کند؟

جواب: طبیعی است که اصلاحات و توسعه سیاسی هزینه هایی را دربر دارد و عده ای که منافع خود را در خطر می‎بینند حاضر نیستند به سادگی تن به خواست اکثریت دهند، لذا به هر وسیله ای دست زده و از هر راهی در مقابل اصلاحات مقاومت می‎کنند؛ و از همه تأسف بارتر اینکه این عده به بهانه حمایت از دین و مقدسات اسلامی احساسات مذهبی و اعتقادات دینی جامعه را ملعبه خود قرار داده و در جهت امیال سیاسی خویش از آنها استفاده ابزاری می‎نمایند، که به نظر اینجانب بزرگترین ضربه به دین از ناحیه این عده وارد می‎شود و آن را از نظر توده های جامعه زیر سؤال می‎برد، و در این میان قشر عظیمی از خدمتگزاران به اسلام و انقلاب را به عنوان ضد دین و مخالف انقلاب طرد می‎نمایند و به بهانه های واهی مزاحم آنان می‎شوند.

مهمترین وظیفه ای که اصلاح طلبان در این زمینه دارند اطلاع رسانی صحیح به مردم و آگاهی رساندن به آنان است؛ همگان باید با جدیت از برنامه های اصلاحات حمایت کنند و در عین حال هوشیاری خود را حفظ کرده از هر گونه خشونت و درگیری که خواست خشونت طلبان است پرهیز نمایند؛ دولت باید در این زمینه از اهرمهای قدرتی که قانون در اختیار آن قرار داده به خوبی استفاده نماید و با افراد و گروههای خودسر و کسانی که خود را قیم مردم می‎انگارند و حاضر نیستند به قانون و خواست عمومی تن دهند با منطق و قانون برخورد نماید.

ناوبری کتاب