صفحه ۲۴۷

مجمع نامبرده که هیچ گونه ارتباطی به ملت ندارد برای خود پارلمانی شده جدای از مجلس شورا، و عملا مجلس شورا و شورای نگهبان و جمهوریت نظام را تضعیف و بی اعتبار می‎کند.

و به علاوه اشکالهای دیگری بر آن وارد است، از جمله اینکه مفاد این اصل با اصل چهارم تضاد کامل دارد، زیرا در اصل چهارم تشخیص شرعیت قانون را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته و در متن آن تصریح شده که این اصل بر اطلاق یا عموم سایر اصول و قوانین حاکم است. در این رابطه نیز می‎توان به کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی" مراجعه نمود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

1379126 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب