صفحه ۲۳۱

معاشرت و زندگی، مردم مسلمان را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده بود و از غیرخودیها با اینکه مسلمان بودند بیزاری می‎جست؛ که حضرت عمل او را تخطئه کردند و آن را برخلاف دستور خدا شمردند.

فصل هشتم: "گروههای فشار"

همان گونه که بارها تذکر داده ام یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته - و برخی از حکومتهای غیرمردمی دیگر - ایجاد و تشکیل گروههای فشار و خشونت و ارعاب بود که در برابر خواسته های مشروع ملت به چماقداران متوسل می‎شدند، و از این راه می‎خواستند به حکومت استبدادی خویش ادامه دهند.

متأسفانه در جمهوری اسلامی که بنای آن بر اسلام و مردم گذاشته شده نیز این شیوه غلط و مخالف عقل و شرع و قانون توسط عده ای که خود را حامی نظام می‎پندارند معمول شده که با استفاده از گروههای متشکل شبه نظامی و جوانهای فریب خورده بی اطلاع از همه جا و همه چیز با نامی فریبنده که روی آنها گذاشته شده به بهانه های مختلف به دانشگاهها، حوزه های علمیه، مجامع علمی، سخنرانی ها، کلاسهای درس، دفاتر روزنامه ها، سینماها، کتاب فروشی ها و نمازهای جمعه حمله می‎کنند، و با کتک زدن و مجروح نمودن افراد و شخصیت ها و شکستن اشیاء و پاره نمودن کتابها و حتی قرآن کریم و کتب ادعیه به خیال خام خویش می‎خواهند از اسلام و انقلاب و ارزشها دفاع نمایند، غافل از اینکه هیچ گاه دین و حکومت با زور و چماق و اکراه تقویت نمی شود.

تقویت دین با بحث آزاد و مذاکرات علمی و پرسش و پاسخ دوستانه و منطق و استدلال حاصل می‎شود، و حکومت با توجه به خواسته ها و حقوق ملت و تأمین آزادیهای مشروع تقویت می‎گردد.

این شیوه غلط و مخالف عقل و شرع و قانون در اکثر شهرهای ایران به مناسبتهای مختلف اجرا می‎شود و اولیا و پشتیبانان مالی این گروهها آنان را به هر جا که خواستند بسیج می‎کنند و مقدار زیادی از بیت المال صرف این کارها می‎شود، و بسا از چندین

ناوبری کتاب