صفحه ۲۰۱

مصلحت نظام تصویب می‎کند آیا قانون دائمی خواهد شد و یا اینکه موقت است و با لحاظ ضرورت اجرا می‎شود؟! اگر قانون دائمی است پس مجمع مرکز دیگری است برای قانون گذاری در قبال مجلس و شورای نگهبان.

یکی از آقایان شورای نگهبان گفته بود: "همان لایحه ای را که صبح در شورای نگهبان خلاف شرع تلقی می‎شود و نباید اجرا شود، بعد از ظهر همان روز می‎تواند بنابر مصلحت نظام لازم الاجرا شود". این امر یک تضاد واضح بین شورای نگهبان و مجمع است و بی اعتباری شورای نگهبان و فقهای آن را تثبیت می‎کند، و در اذهان دانشمندان و حقوق دانان آگاه قوه مقننه کشور را ضعیف و سست نشان می‎دهد؛ به علاوه این امر برخلاف نص اصل چهارم از قانون اساسی است که می‎گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است".

و اگر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موقت و به عنوان ضرورت است مانند ضرورت خوردن مردار برای نجات از مرگ، در این صورت باید حدود و زمان و مقدار ضرورت را مشخص کنند، زیرا "الضرورات تتقدر بقدرها"؛ و به علاوه مگر شورای نگهبان - با فرض تشکل آن از فقهای آگاه و حقوق دانان عالی رتبه - نمی تواند با مشاوره با افراد متخصص ضرورت و حکم موقت ضروری را تشخیص دهد که نیاز به عقل منفصل پیدا می‎شود؟! فقها و اعضای شورای نگهبان نیز می‎توانند احکام اولیه و احکام ثانویه و فرق بین آنها و موارد آنها را تشخیص دهند، و اگر در افراد شورا اشکالی هست باید آنان را عوض نمود.

انعکاس کار "مجمع" در جامعه اسلامی بدین گونه است که آنان با مصلحت تراشی می‎خواهند حرام مسلم اسلام را حلال کنند، و این انعکاس به ضرر نظام اسلامی است.

و ثانیا: مقصود از "مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‎دهد" چیست ؟! اگر مقصود این است که رهبری در راه انجام وظایف و تصمیمات خود با آنان

ناوبری کتاب