صفحه ۱۸۶

دارد، اصرار بر آن در سخنرانی ها جز ایجاد چالش در محیط سیاست کشور اثری نخواهد داشت.

و ثالثا: در جو امروز که مردم نوعا اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی می‎باشند و با جهان خارج ارتباط دارند و آزادیهای سیاسی در کشورهای دیگر را مشاهده می‎کنند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملت و نظریات آنان و اصرار بر تسلیم آنان به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در برابر نظریات یک فرد غیرمعصوم جائزالخطا موجب ناخشنودی و عصیان ملت می‎شود و از آن به "استبداد فردی" تعبیر می‎کنند، و در نتیجه اصل هدف از ولایت فقیه که نظارت بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است نیز با خطر مواجه می‎شود.

حکومت زمان ما با حکومت ساده صدر اسلام و بودن شخص معصوم همچون پیامبرخدا(ص) و یا امیرالمؤمنین (ع) در رأس آن قابل قیاس نیست.

با وضع پیچیده سیاست و اقتصاد در عصر کنونی، و با رشد سیاسی ملتها و ارتباطات جهانی و نیاز به تخصص های گوناگون در رشته های مختلف، سپردن همه امور کشور به یک فرد غیرمعصوم و بسا تأثیرپذیر از ناحیه افراد ناآگاه یا مغرض، و حتی سپردن امور کشور به یک جمع یا گروه مشخص و نادیده گرفتن سایر نیروهای اجتماعی، نه به نفع اسلام است و نه به نفع کشور و نه به نفع خود آن فرد یا آن جمع؛ و چاره ای نیست جز اینکه ولی فقیه - به مناسبت تخصص خویش در فقه و مسائل اسلامی - بیشتر به همان جنبه اسلامیت نظام و اشراف بر روند اداره کشور از لحاظ مطابقت با موازین اسلامی بپردازد و سایر اموری را که از تخصص او خارج است به اهلش واگذارد و در آنها نظر قطعی ندهد، وگرنه ممکن است برای کشور خسارتهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد؛ زیرا ضرر خطا و اشتباه بزرگان در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی متوجه همه جامعه می‎شود.

از باب مثال ممکن است با یک شعار اقتصادی، صاحبان سرمایه های کلان سرمایه های خود را از کشور خارج نمایند؛ و یا با یک شعار سیاسی، کشور در انزوا و محدودیت جهانی قرار گیرد. هنگامی که ما اعتقاد داریم احکام خدا - برحسب شرایط

ناوبری کتاب