صفحه ۱۷۸

و جلوگیری از تجاوزات و تبعیض های ناروا و ظالمانه، و به طور کلی اجرای دو فریضه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و ادارات و مؤسسات، تأسیس احزاب سیاسی آزاد و خودجوش است تا برحسب سلیقه ها و اندیشه های گوناگون و برداشتهای مختلف که طبیعی انسانهاست و بر اساس پذیرش موازین عقلی و اسلامی وظایف اجتماعی و سیاسی خود را انجام دهند؛ کلمه "حزب" واژه وارداتی نیست تا از آن وحشت شود، بلکه کلمه اسلامی و قرآنی است؛ در قرآن کریم می‎خوانیم: (فان حزب الله هم الغالبون) (سوره مائده، آیه 56) حتما غلبه با حزب خداست. (ألا ان حزب الله هم المفلحون) (سوره مجادله، آیه 22) آگاه باشید حتما حزب خدا رستگارند. و چقدر هماهنگ است این آیه با آیه امر به معروف و نهی از منکر: (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) (سوره آل عمران، آیه 104) باید باشند از شما جمعی که امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند و آنان هستند رستگاران.

حزب الله واقعی وقتی پدید می‎آید که افرادی با فکر و ایده ای صحیح و برنامه ای جامع و مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با عقل و منطق هماهنگ شوند و بتدریج رشد سیاسی و اجتماعی پیدا کنند، نه اینکه با تحریکاتی آنی و خلق الساعة و تحرکاتی غیرقانونی، افرادی جمع شده و پس از ساعتی هیاهو و شعارهای انحرافی غیب شوند و در جامعه اهرم فشاری باشند جهت تحمیل افکار و عقاید ضد مردمی و غیرقانونی.

احزاب قوی و ریشه دار و دارای امکانات ارتباطی پیشرفته با رقابتهای سازنده و سالم می‎توانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع اسلام و ملت و کشور هدایت نمایند و دولت متعهد و مقتدری را روی کار آورند و جلوی تعدیات و انحرافات و استبدادها را بگیرند و طبعا ملت نیز گرفتار احزاب و گروههای خلق الساعه - که نوعا پیش از هر انتخاباتی می‎رویند - نمی گردد؛ به این جهت بر همه مسؤولین متعهد و آگاه کشور نه تنها لازم است که راه را برای تشکل و تحزبهای صحیح و مردمی باز گذارند، بلکه باید این روش را تشویق نمایند، که این خود موجب تقویت مسؤولین خدمتگزار در رسیدن به اهداف خدایی آنان می‎باشد؛

ناوبری کتاب