صفحه ۱۳۲

آن عایشه و در حجره دیگر مروان حکم و یارانش و در حجره سوم عبدالله بن زبیر بود. از اصبغ بن نباته پرسیده شد چرا آنان را زنده گذاشتید؟! اصبغ گفت: ما دست به شمشیر بردیم و منتظر دستور حضرت شدیم ولی حضرت همه آنان را بخشیدند (مستدرک، باب 22، جهاد عدو)، و حتی عایشه را خیلی محترمانه با جمعی محافظ زن به مدینه فرستادند.

این بود سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) با دشمن شکست خورده پس از اتمام جنگ و ستیز. در جنگ باید شجاعانه ایستاد ولی پس از پیروزی جای عفو و گذشت است نه انتقام جویی.

[ اجرای حدود]

3 - با اینکه برای برخی از گناهان بزرگ حد خاصی تعیین شده، ولی در این رابطه فروعی نیز تشریع گردیده است:

الف - اگر مرتکب عمل گناه بودن عمل را نمی دانسته حد بر او جاری نمی شود.

ب - اگر شبهه ای در کار باشد حد جاری نمی گردد. از رسول خدا نقل شده: "ادرئوا الحدود بالشبهات" (وسائل، 24/4، مقدمات حدود) حدود را به سبب شبهات دفع نمایید.

ج - اگر گناهکار پیش از دستگیری توبه کرده باشد حد از او ساقط می‎گردد.

د - در سرزمین دشمن حد بر کسی جاری نمی گردد، از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "لایقام علی احد حد بارض العدو" (وسائل، 10/1، مقدمات حدود) بر هیچ کس در زمین دشمن حد جاری نمی شود.

ه - اگر حد از راه اقرار متهم ثابت شده امام مسلمین می‎تواند آن را ببخشد، و راه ثبوت گناههای جنسی نوعا اقرار است نه شهادت شهود.

و - اگر کسی در حال تهدید یا ترس یا زندان اقرار به گناه کرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمی شود.

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه" (وسائل، باب 7 از ابواب حد سرقت) هرکس در حال لخت کردن او یا ترساندن یا حبس یا تهدید اقرار کند حد بر او نیست.

ناوبری کتاب