صفحه ۸۲

بدن شخصیت واحد می‎باشند و مانند راکب و مرکوب نیستند؛ و به همین دلیل تناسخ یعنی انتقال روح از بدن یک انسان به بدن انسان دیگر از نظر عقل محال است.

3 - به نظر صدرالمتألهین شیرازی (ره) مؤلف کتاب "اسفار"، روح انسان "جسمانیة الحدوث و روحانیة البقا" است؛ و به تعبیر دیگر: نفس، میوه طبیعت و محصول عالی ماده است که در اثر تکامل جوهری، ماده به مرتبه تجرد ناقص و بتدریج به مراتب بالاتر می‎رسد، و مادامی که انسان زنده است نفس به طبیعت و ماده وابسته و از آن بهره می‎برد و پس از مردن مستقل می‎گردد، مانند میوه درخت که پس از رسیدن و یا چیده شدن از درخت جدا می‎شود."

منصور: "حالا که نیاز روح انسان به بدن مطرح شد بجاست به سراغ عصرانه و چای برویم، چون سزاوار است خواسته های بدن را نادیده نگیریم؛ مثلی است معروف که: "شکم گرسنه ایمان ندارد". من سماور را روشن می‎کنم، شما هم قدمی بزنید تا چای و عصرانه آماده شود."

ناصر: "پیشنهاد شما بسیار بجاست، ولی قاعده رفاقت و همسفربودن تقسیم کارهاست؛ آماده کردن چای به عهده شما، فراهم کردن عصرانه هم به عهده من."

نظر صدرالمتألهین درباره وجود، حرکت جوهری و پیدایش نفس

منصور: پس از صرف عصرانه و چای و استراحتی مختصر- :

ناوبری کتاب