صفحه ۷۹

ما در اینجا چهار دلیل برای تجرد روح اقامه کردیم، البته بزرگان ادله زیادی اقامه کرده اند؛ ولی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اشتباه ماتریالیستها در این است که وجود و هستی را مساوی با ماده می‎دانند، در صورتی که عالم ماده پست ترین مراتب عالم است."

مجرد بر دو قسم است

منصور: "بالاخره ما برای ادراکات و تحریکات خود به ابزار و جهازات مادی نیاز داریم، و اگر ذات انسان مجرد از ماده بود می‎توانست بدون ابزار مادی ادراک و فعالیت داشته باشد."

ناصر: "مجرد بر دو قسم است: 1 - مجرد کامل 2 - مجرد ناقص مسبوق به ماده و آمیخته با آن.

قسم اول مجرد کامل خالص است که نه در ذات خود به ماده وابسته است و نه در فاعلیت، مانند ذات خداوند و همچنین مجرداتی که بدون واسطه وابسته به خدا می‎باشند و خودشان واسطه بین خدا و جهان ماده اند؛ مانند: بعضی از ملائکه مقرب یا بنا به قول بعضی از فلاسفه "عقول مجرده". البته تجرد خدا کامل تر و قوی تر است از تجرد مجرداتی که معلول او می‎باشند، زیرا معلول مجرد هرچند از ماده و لوازم ماده مجرد است ولی چون محدود است دارای ماهیت می‎باشد، اما خداوند چون هستی غیرمتناهی است از ماهیت نیز مجرد است و حد ماهوی ندارد.

ناوبری کتاب