صفحه ۷۱

ادراکات و فعالیت هاست باز هریک از قوای مختلف قسمتی مخصوص به خود دارد.

کارگزاری همه قوای ادراکی و تحریکی برای یک شخصیت

با این که هر یک از ما دارای قوای مختلف و جهازات متفاوت می‎باشیم، ولی به وجدان خود می‎یابیم که همه ادراکات جزئی و کلی و ظاهری و باطنی و همه فعالیتها و حرکات از یک واحد حقیقی صادر می‎شوند، و همه قوا خبرگزاران و کارگزاران یک شخصیت می‎باشند. هر فرد انسان یک واحد حقیقی است در پشت صحنه این همه قوا و ابزار، و همه فعل و انفعالات مادی جنبه مقدماتی و اعدادی دارند؛ و به اصطلاح ابزار و وسایل مادی، موجد و فاعل ادراکات و حرکات نیستند بلکه معدات می‎باشند که زمینه فعالیت حقیقت واحد را فراهم می‎کنند، و اوست منشاء و فاعل همه، و حقیقت انسان هم اوست. و او به حسب ذات، فوق ماده و مجرد از ماده است، هرچند در فاعلیت خود به بدن و ابزار مادی نیاز دارد. او مدیر و مدبر آنهاست و به همه احاطه دارد و از آنها بهره می‎برد.

چند دلیل برای اثبات تجرد روح

دلیل اول: اگر ما چشم خود را ببندیم و از همه چیز غفلت کنیم و به ذات خویش توجه نماییم ذات خویش را با علم حضوری می‎یابیم، بدین معنا که همه ذات ما نزد ذات ما حاضر است، در صورتی که اگر

ناوبری کتاب