صفحه ۶۶

کارخانه معظم و پر پیچ و خم بدن را تشکیل می‎دهد، و هریک از آنها با سازمان خاص خود متناسب با کار و هدف خود می‎باشد. همچنین یک سنخ از دستگاههای متعدد دیگری در بدن مربوطند به قوای ادراکی، و یک سنخ دیگر مربوطند به حرکات و فعالیتهای خارجی انسان.

از جمله دستگاههای مربوط به قوای ادراکی دستگاه قوه باصره است که از طبقات چشم و نقطه زردی که اشیای خارجی پس از مواجهه در آن منعکس می‎شوند و سلسله اعصاب مربوط به دیدن تا منتهی الیه آن که نقطه خاصی است در مغز تشکیل شده، و این دستگاه کاملا از دستگاه قوه سامعه و شنوایی که از گوش و سازمان داخلی آن شروع و به مرکز دیگری از مغز ختم می‎شود جدا می‎باشد. و همچنین دستگاههای مربوط به قوای ذائقه و شامه و لامسه و حتی نقطه نهایی آنها در مغز همه از یکدیگر جدا می‎باشند و هریک از آنها متناسب با کار خود ساخته شده است.

حواس ظاهری راه علم و دانش انسان

د: در آغاز، معلومات انسان از راه حواس ظاهری پنجگانه از خارج دریافت می‎شوند و در این رابطه گفته اند: "من فقد حسا فقد علما" هرکس یکی از حواس را فاقد باشد فاقد قسمتی از علم خواهد بود.

در اثر فعل و انفعالات مادی خاصی که به وسیله دستگاههای مربوط انجام می‎شود انسان با خارج ارتباط پیدا می‎کند و مدرکات محسوسه

ناوبری کتاب