صفحه ۵۷

ویرانگری سیل و طوفان با سستی خانه و کاشانه و عدم وجود موانع لازم برای آن امری حتمی و اجتناب ناپذیر است، زیرا در غیر این صورت است که بی نظمی وجود می‎داشت. چگونه ممکن است طوفان و سیل شدید باشد و خانه و کاشانه نیز در تیررس آن و در کمال سستی باشد ولی ویرانی به وجود نیاید.

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
که هر چیزی به جای خویش نیکوست

در هر حال چون مسأله شرور را مطرح کردی و این سؤال با مبحث عدل الهی که یکی از صفات فعل خداست مناسب تر است، این سؤال و اشکال را ان شاءالله در آن مبحث پاسخ خواهم داد."

صفات ثبوتی و سلبی خداوند

منصور: "حالا که در رابطه با خدا و توحید و اجمالا از صفات کمالیه او بحث شد، بجاست در رابطه با صفات خدا نیز توضیح بیشتری دهید."

ناصر: "چون خدا هستی بی پایانی است که هیچ عدم و نقص در ذات او راه ندارد، طبعا او جامع همه صفات کمال و منزه از همه صفات نقص می‎باشد. و در قرآن کریم - کتاب آسمانی ما - و دعاهای وارده از امامان (ع) اسماء و صفات بسیاری بر خدای متعال تطبیق شده؛ ولی در فلسفه و کلام، صفات خدا را دو قسم شمرده اند: صفات ثبوتیه و صفات

ناوبری کتاب