صفحه ۵۵

منتها حجاب کثرت و غیریت گاه پرده بر قلوب انسانها افکنده و مانع از رؤیت او و جمال و جلال او می‎گردد؛ و اگر این حجاب به گونه ای کنار رود، انسان بالفطرة او و کمالات او را مشاهده می‎نماید."

عدم سنخیت شرور با صفات کمال خداوند

منصور: "ناصر جان، موجودی که برای جهان به عنوان مبدأ و خدای جهان اثبات گردید، باید موجودی باشد نامتناهی و دارای کمالات بی نهایت و خالی از هر عیب و نقص تا بتواند به عنوان خدا و دارای ضرورت ازلی و وجود عینی باشد، همان گونه که خود شما به اثبات آن پرداختید، ولی با توجه به این همه شروری که در جهان واقع شده و همواره می‎شود پی بردن به وجود خدای خیرخواه و مهربان و نیرومند و توانای مطلق به عنوان خدای جهان بسیار دشوار است؛ زیرا به گفته هیوم "اگر شر در جهان از روی قصد و اراده خداست پس او خدای خیرخواه نیست، و اگر شر در جهان مخالف با قصد اوست و او نتوانسته است جلوی وقوع آن را بگیرد پس او قادر مطلق نیست؛ شر یا مطابق قصد و غرض اوست یا مخالف قصد و غرضش، بنابراین خدا خیرخواه نیست یا قادر مطلق نیست."جان هاسپرز، فلسفه دین، ص 108 و موجودی که خیر نباشد و یا قادر مطلق نباشد، به خاطر نقص وجودی ای که دارد نمی تواند خدا و واجب الوجود باشد؛ خواه برهان نظم را از طریق علت فاعلی تبیین کنید

ناوبری کتاب