صفحه ۳۲۶

جسمی که از اجزایی مرکب شده است با منتفی شدن و یا متبدل گشتن حداقل یکی از آن اجزا، دیگر عینیت آن جسم منتفی شده است، چه رسد به این که تمام یا اکثر آن اجزاء متبدل و یا منتفی گردد؛ و شکی نیست که اجزای بدن انسان در حال تغیر و تبدل به اجزای دیگری است، به گونه ای که هر بدن در هر آن غیر از بدنی است که در آن سابق بوده است، بلی اجزای جدید کاملا مثل اجزای گذشته می‎باشد؛(اولیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی أن یخلق مثلهم، بلی و هو الخلاق العلیم)، سوره یس (36)، آیه 81 با این حال چون وحدت و تشخص هر فردی به روح مجرد اوست و آن روح مشمول تغییر و تبدل مادی نمی باشد، در تمام مراحل دنیا و برزخ و قیامت عینا باقی است و دقیقا می‎توان گفت فرد محشور شده در قیامت همان فردی است که در دنیا زندگی می‎کرده است."

منصور: "مگر نه این است که روح و نفس انسان پس از مرگ از این بدن مادی و عنصری رهایی یافته و برتری و فعلیت بیشتری می‎یابد، حال چگونه ممکن است در معاد دوباره به بدنی مادی و عنصری تعلق یابد، و آیا این یک حرکت قهقرایی و خارج شدن از فعلیت به قوه - که امری است محال - نمی باشد؟"

ناصر: "در قیامت و معاد این روح و نفس نیست که تنزل یافته و به بدن عود می‎کند تا حرکت قهقرایی و خروج از فعلیت به قوه لازم آید، بلکه این بدن است که به سوی نفس و روح خود شتافته و عود

ناوبری کتاب