صفحه ۳۲۴

شبهه سوم: اتحاد بدن آکل و مأکول

منصور: "اگر معاد جسمانی بازگشت با اجزای همین بدن عنصری و مادی دنیوی باشد، اگر فرضا انسانی انسان دیگر را بخورد و قسمتی از بدن مأکول جزء بدن آکل شود، یا اجزای بدن یک انسان پس از متلاشی شدن و تبدل به خاک و دیگر عناصر زمین با طی مراحل گوناگون از مسیر غذا و نطفه، بدن انسان دیگری را تشکیل دهد و سپس همین بدن نیز به وسیله تبدلات ذکر شده بدنهای دیگری را شکل دهد، در قیامت اجزای اولیه که جزو بدن انسانهای دیگری شده اند بدن کدام یک از انسانها را تشکیل می‎دهد، و در صورتی که یکی از آن انسانها بهشتی و دیگری جهنمی باشد، آن اجزاء در بهشت اند یا در دوزخ ؟ علاوه بر این با توجه به تبدل اجزای بدن هر انسانی در مراحل مختلف زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ - چنانکه گفته اند در هر هفت سال تمام سلولهای بدن انسان عوض می‎شود - اجزایی که تشکیل دهنده بدن اخروی انسان است کدام یک از اجزای مراحل یادشده می‎باشد؟"

ناصر: "آنچه از ظواهر برخی آیات و روایات فهمیده می‎شود این است که انسان در معاد همراه با همین بدن مادی و عنصری برگشت کرده و نمایان می‎شود؛ در تفاسیر آمده است که ابراهیم خلیل (ع) از کنار دریایی می‎گذشت، مرداری را دید که در کنار دریا افتاده قسمتی از آن داخل آب و قسمتی از آن بیرون از آب قرارگرفته و از دو طرف حیوانات دریایی و خشکی به آن هجوم آورده و گوشت آن را

ناوبری کتاب