صفحه ۳۲۳

چگونه درختانی را که در زمستان می‎میرند در فصل بهار جان تازه ای می‎بخشد؟"(و تری الارض هامدة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من کل زوج بهیج، ذلک بأن الله هو الحق و أنه یحیی الموتی و انه علی کل شیئ قدیر)، سوره حج (22)، آیات 5 و 6 (والله الذی أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور)، سوره فاطر (35)، آیه 9

شبهه دوم: محال بودن اعاده عین بدن فانی شده

منصور: "اگر بناست بدن اخروی عین همین بدن دنیوی باشد باید تمام مشخصات آن را داشته باشد؛ از جمله مشخصات زمان و تمام شرایطی که در تحقق بدن دنیوی انسان نقش اساسی داشته اند، مانند مراحل پیدایش رشد نطفه، و... در حالی که بازگرداندن تمام شرایط و زمان دنیوی که معدوم شده "اعاده معدوم " خواهد بود و اعاده معدوم محال است."

ناصر: "طریق و اسباب و شرایط پیدایش بدن منحصر به نحوه و گونه دنیوی آن نیست، بلکه ممکن است به طریقی دیگر بدن پدید آمده و اعاده گردد؛ و عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی به سبب اتحاد اجزای اصلیه و وجود آنها در آن دو بدن است، ولی آن دو بدن از نظر هیأت و صورت مانند یکدیگرند نه عین یکدیگر تا اعاده معدوم لازم آید."(اولیس الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، بلی و هو الخلاق العلیم)، سوره یس (36)، آیه 81

ناوبری کتاب