صفحه ۳۲۲

اجزای بدن عنصری و مادی نیز همانند نفس باقی است و تنها آنچه نابود می‎شود ترکیب و حالات و صورت و هیأت بدن است؛ و همان گونه که فلاسفه گفته اند: هیچ موجودی معدوم محض نمی شود بلکه حالات موجود است که دگرگون می‎شود، و ممکن است به قدرت پروردگار دوباره جمع آوری و زنده شود؛ و ثالثا - برحسب بعضی اخبار وارده اجزای اصلی و تشکیل دهنده بدن انسان که احیانا از آنها به "اجزای اصلیه" یا در برخی روایات به "طینت" یا "عجب الذنب" تعبیر شده است دست نخورده باقی خواهد بود.""عن الصادق (ع) انه سئل عن المیت یبلی جسده ؟ قال: نعم حتی لایبقی لحم و لاعظم الا طینته التی خلق منها، فانها لاتبلی بل تبقی فی القبر مستدیرة حتی یخلق منها کما خلق اول مرة ." کافی، ج 3، ص 251 "عن النبی (ص): کل ابن آدم یأکله التراب الا عجب الذنب، منه خلق و فیه یرکب." الفصل لابن حزم، ج 4، ص 69

منصور: "بالاخره بر فرض که اجزای بدن نابود نشود ولی با پوسیده شدن آنها چگونه به حالت اولیه خود باز می‎گردند، مگر نه این است که پس از پوسیدگی استعداد و قابلیت خود را برای زنده شدن از دست می‎دهند؟"(و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم)، سوره یس (36)، آیه 78

ناصر: "همان گونه که خداوند از آن اجزاء بدن انسانی را پدیدآورد از نو می‎تواند به آن اجزاء صورتی دوباره ببخشد،(قل یحییها الذی انشاءها اول مرة و هو بکل خلق علیم)، سوره یس (36)، آیه 79 و استعداد و قابلیت اجزای اصلی هیچ گاه از بین نرفته است؛ مگر نمی بینی که خداوند

ناوبری کتاب