صفحه ۳۱۰

نباتات است و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند."کتاب اشعیاء، باب 26، آیه 19

و در انجیل نیز اشاراتی به معاد شده است، از آن جمله:

"اما درباره قیامت مردگان آیا نخوانده اید کلامی را که خدا به شما گفته است: من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب، خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است."انجیل متی، باب 22، آیه 31 و 32

"و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم؛ و اراده فرستنده من این است که هرکه پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید."انجیل یوحنا، باب 6، آیه 39 و 40

گفتنی است که بسیاری از روحیون جدید به واسطه احضار ارواح، بقای مردگان و در نتیجه حیات ابدی و معاد انسانها را اذعان نموده اند؛ (تلازم بین بقای روح پس از مرگ و حیات ابدی در بحث های آینده روشن خواهد شد.) ولی از آنجا که احضار ارواح یک تجربه شخصی برای شخص احضارکننده - یا کسی که روح برای او احضار می‎شود - می‎باشد، هرچند برای صاحب تجربه یقین آور است، اما نمی تواند به عنوان مقدمه قیاس برهانی و دلیلی قانع کننده و یقین آور بر اثبات معاد برای دیگران به کار گرفته شود."

ناوبری کتاب