صفحه ۳۰۹

2 - هرانسانی بالفطرة مشتاق و خواهان زندگی جاویدان و ابدی است؛ پس اگر او دارای حیات جاویدان و ابدی نگردد قراردادن چنین امر فطری و اشتیاق به حیات ابدی در اعماق روح او از سوی خداوند حکیم لغو و عبث و بی هدف خواهد بود، در حالی که هیچ معلولی نمی تواند بی هدف در صحنه نظام اتم احسن هستی گام نهاده و معطل بماند.

ناگفته نماند اساسا تمام براهینی که برای تجرد نفس اقامه شده است می‎تواند به عنوان براهین عقلی برای اثبات ضرورت وجود عالمی دیگر پس از مرگ به نحو اجمال به کار گرفته شود. در این رابطه باز سخن خواهیم گفت.

3 - چون خداوند متعال و پیامبراکرم (ص) و سایر انبیای الهی (ع) به وقوع معاد و ثواب و عقاب خبر داده اند و در جای خود ثابت شده است که آنان معصوم و در گفتار خود صادق هستند، بنابراین وقوع آن ضروری خواهد بود. در قرآن کریم حدود دو هزار آیه هست که بر تحقق معاد اشاره صریح یا تلویحی دارد.

و در عهد عتیق نیز به موضوع معاد اشاره های فراوانی شده است، از آن جمله:

"مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست؛ ای شما که در خاک ساکنید بیدار شده ترنم نمایید؛ زیرا که شبنم تو شبنم

ناوبری کتاب