صفحه ۳۰

آری، شخصیت انسان به روح و روان اوست، و علم و دانش غذای روح است. اگر انسان فقط به فکر خواب و خوراک و مسکن و معاش و به گفته شما به فکر زندگی خوب باشد، با حیوانات دیگر چه فرق دارد؟! گاو از هر انسانی بیشتر می‎خورد و زور ونیرویش هم بیشتر است، شیر و پلنگ از هر انسانی قویترند و همه از آنها می‎ترسند، بسیاری از حیوانات در اعمال غریزه جنسی از هر انسانی قویترند، اگر این خصلتها ملاک فضیلت و کمال باشند پس انسان از بسیاری از حیوانات پست تر است.

آری، فضیلت و ارزش انسان به فکر و علم و اخلاق نیک و اعمال پسندیده است، باید در کسب علم و دانش کوشش نماید و خود را به اخلاق و صفات پسندیده بیاراید و کارهای نیک و مفید را انجام دهد و از کارهای زشت و ناپسند بپرهیزد تا از موجودات دیگر برتر و والاتر باشد."

هم سطحی موجودات عالم ماده

منصور: "بسیار از این گفتگو مسرور شدم و جدا مایلم به بحث سابق ادامه دهیم.

شما در ضمن گفتارتان گفتید: همه موجودات این جهان طبیعت در عرض یکدیگر و هم سطح اند ولی خدای جهان در طول این جهان و والاتر از جهان طبیعت است، بسیار ممنونم اگر توضیح دهید که منظور شما از عرض و طول چیست. در صورتی که برای همه ما محسوس

ناوبری کتاب