صفحه ۲۹۴

بعضی از بزرگان علمای گذشته: شفاعت را باید از دنیا به همراه خود به آخرت برد."

منصور: "ناصر جان، شما بر اثر سخن گفتن - که من واقعا بهره مند شدم - بسیار خسته شده اید و من در این رابطه از شما تشکر می‎کنم."

ناصر: "منصور جان، شما هم که بیشتر گوش می‎کردید خسته شدید و گویا شنونده بیشتر از گوینده خسته می‎شود؛ بالاخره خورشید غروب کرده و بهتر است برای فریضه نماز و پیش از آن صرف مقداری قهوه آماده شویم."

ناوبری کتاب