صفحه ۲۷۹

دلجویی می‎کند همان گونه که مرد نسبت به اهل و عیال خود در غیاب به وسیله هدیه ای تفقد و دلجویی می‎نماید، و خداوند بدین گونه بنده خود را از دنیا دور و منصرف می‎نماید آن گونه که طبیب بیمار را - از مضرات - منع و دور می‎نماید.]

و از امام صادق (ع) نقل است که فرمودند: "قال رسول الله (ص): ان عظیم البلاء یکافاء به عظیم الجزاء، فاذا احب الله عبدا ابتلاه بعظیم البلاء، فمن رضی فله عندالله الرضا، و من سخط البلاء فله عندالله السخط"همان، ص 253، ح 8

[پیامبرخدا(ص) فرمودند: جزای بلای بزرگ بزرگ است، پس هنگامی که خداوند بنده ای را دوست بدارد او را به بلای بزرگ گرفتار می‎نماید، پس هرکس به بلا راضی بود برای او نزد خداوند مقام رضاست (و یا نزد خداوند مرضی و پسندیده است) و کسی که از بلا ناخشنود شود، خداوند از او ناخشنود است.]

آری مؤمن حقیقی کسی است که در گرداب بلا غرق و تلف نگردد بلکه در اعماق آن به غواصی و کسب علم و معرفت و ایمان و شهود حق تعالی بپردازد و در فراز و نشیب آن با شادی و رضا و تسلیم عبور و به حقیقت توحید نائل گردد.

در اصول کافی در باب صفات مؤمن، حدیث یکم، از امام الموحدین

ناوبری کتاب