صفحه ۲۶۹

به هر حال شر از آن جهت که عدم و عدمی است به خداوند منسوب نمی باشد؛ چنانکه از پیامبر(ص) نقل شده که در دعای خود با خداوند فرمودند: "الخیر کله بیدیک و الشر لیس الیک"، و در قرآن کریم از قول حضرت ابراهیم (ع) می‎خوانیم: (و اذا مرضت فهو یشفین)سوره شعراء(26)، آیه 80 [و هنگامی که مریض شدم اوست که مرا شفا می‎دهد] که مرض را به خود و شفا را به خداوند نسبت داده است؛ پس شر که عدم یا عدمی است بالذات و حقیقتا از سوی خداوند و منتسب به او نیست."

ماهیات منشاء اعدام و شرور

منصور: "فرضا بگوییم شر عدم یا امر عدمی است ولی سؤال این است که چرا این اعدام و خلاها از ناحیه خداوند به وسیله وجود پر نشد، و چرا امور عدمی مثل زلزله و زهر مار به گونه ای آفریده شده اند که موجب خسارت و عدم امر دیگر گردند؟"

ناصر: "اولا: پرنشدن و تبدیل نگردیدن اعدام به وجودات امری است مربوط به ضعف قابل نه خداوند فیاض، عدم توان و استعداد و قابلیت شخص موجب گردیده که از فیض علم محروم بماند، و عدم توان و استعداد بدن او موجب گردیده حیات در بدن باقی نماند و یا در مقابل زهر مار یا عقرب گزند ببیند یا کور مادرزاد متولد گردد.

ثانیا: این که یک امر عدمی مثل زلزله و زهرمار موجب نقصان و عدم و شریت نسبت به غیر خود باشد، امری است نسبی و قیاسی؛ زلزله

ناوبری کتاب