صفحه ۲۴۱

و باز می‎خوانیم: (ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس أنفسهم یظلمون)سوره یونس (10)، آیه 44 [به تحقیق خدا به مردم هیچ ظلم نمی کند، بلکه مردم به خودشان ظلم می‎کنند.]

و مفهوم قسط و ظلم دو مفهوم واضح عرفی است و بسیاری از مصادیق آن دو نیز برای عقل قابل درک می‎باشند، و الفاظ کتاب و سنت بر مفاهیم عرفی حمل می‎شوند؛ و به طور کلی هدف از ارسال پیامبران الهی و تشریع قوانین، قیام به قسط و عدالت بوده است: (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)سوره حدید (57)، آیه 25 [همانا فرستادگانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم، و با آنان کتاب و میزان فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام نمایند.] آیا خدا از مردم قیام به قسط می‎خواهد ولی خودش ظلم می‎کند؟!

و در رابطه با قیامت و کیفر اعمال می‎فرماید: (و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبة من خردل أتینا بها و کفی بنا حاسبین)سوره انبیاء (21)، آیه 47 [ترازوهای عدالت را در روز قیامت می‎نهیم، پس به هیچ کس ظلمی نخواهد شد، و اگر هم وزن دانه خردلی باشد آن را می‎آوریم، همین بس که ما حسابگر هستیم.]

اشاعره اهل سنت که خود را اهل کتاب و سنت می‎شمرند و بسا به معتزله و امامیه ترک سنت را نسبت می‎دهند چگونه ممکن است با این

ناوبری کتاب