صفحه ۲۴۰

اشتباه اندازد، پس اگر حسن و قبح را انکار نمودیم از چه راه می‎توانیم احتمال کذب مدعی نبوت را نفی نماییم ؟!

و بالاخره دلیل عدلیه بر عدالت خدا حکم صریح عقل است به قبیح بودن ظلم، زیرا عقل عملی انسان عدل و احسان را خوب و ظلم و تجاوز را قبیح و زشت می‎داند. و حسن و قبح عقلی قابل انکار نیست.

اگر خداوند - نعوذ بالله - به کسی ظلم کند یا از جهل اوست به قبیح بودن ظلم، یا از احتیاج اوست به ظلم و تجاوز، یا از بخل اوست نسبت به شخص مظلوم، و یا از عدم قدرت اوست بر عدالت؛ و چون وجود خدا کمال مطلق و واجد همه صفات کمال است و هیچ نقص و کمبودی در وجود او راه ندارد طبعا از ظلم و تجاوز منزه می‎باشد.

فرض می‎کنیم حسن و قبح عقلی را نپذیرفتیم، ولی عدالت خدا و منزه بودن او از ظلم از نظر کتاب و سنت نیز قابل انکار نیست.

در قرآن کریم می‎خوانیم: (شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم)سوره آل عمران (3)، آیه 18 [خدا و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می‎دهند که معبودی جز خدای یکتا که به پا دارنده عدالت است نیست، معبودی جز او نیست که غالب و حکیم است.] یعنی هرچند غالب است ولی از غلبه خود سوءاستفاده نمی کند، بلکه کارهای او براساس حکمت و مصلحت است.

ناوبری کتاب