صفحه ۲۴

تدبیر موجودی نامتناهی است که موجد و هماهنگ کننده، این نظام پهناور هستی و تأثیربخش موجودات آن نسبت به یکدیگر است؛ عالم همه جلوه و پرتوی است از آن وجود نامحدود دانا و توانا که خدای جهان می‎باشد.

دوست عزیز، همه موجودات این جهان مادی با این که همچون دانه های زنجیر به یکدیگر وابسته اند و در یکدیگر فعل و انفعال دارند، ولی از این جهت که همه مادی هستند و دارای مقدار و بعد مکانی و زمانی می‎باشند، در عرض یکدیگر و در یک سطح اند و از یکدیگر غایب می‎باشند؛ اما خدای جهان در طول این جهان و والاتر و محیط به همه این جهان می‎باشد، و همه این جهان پهناور به توجه و اراده ازلی و سرمدی او موجود و باقی است.(ولله ما فی السموات و ما فی الارض و کان الله بکل شئ محیطا)سوره نساء (4)،آیه 126"

"وگر نازی کند در هم فرو ریزند قالبها"

منصور: "می خواهی بگویی تار و پود جهان یعنی خود ماده و شکلها و جلوه های گوناگون آن، همه جلوه وجود خداست و به اراده او پدید آمده اند، چگونه با اراده و توجه خدا، نیست محض، هست شده ؟ این موضوع برای من مفهوم نیست. آیا برای این ادعا مثال و نمونه ای سراغ داری ؟"

ناصر: "منصور عزیز، آیا برای تو اتفاق افتاده است که در بستر دراز کشیده باشی و چشمانت بسته و دلت گرفته باشد و ناگهان به فکر باغ و

ناوبری کتاب