صفحه ۲۳

مدبری است دانا و توانا و حکیم و خبیر، و اجزای این جهان در عین کثرت و جوانب مختلفش با وابستگی و هماهنگی خاصی که دارند در حقیقت اجزاء و اعضای یک واحدی است منظم و آراسته که سراپا جلوه و پرتوی است از وجود نامحدود خالق یکتای علیم و حکیم که همان خداوند است."(أفی الله شک فاطر السموات و الارض) سوره ابراهیم (14)، آیه 10

تصویر وابستگی جهان به اراده خداوند

منصور: "همه این جهان پهناور از کوچکترین ذره تا بزرگترین منظومه ها و دورترین کهکشانها که میلیونها سال نوری از ما دورند همه تحت تأثیر قوانین و شرایط خاصی قرار دارند، و هر پدیده ای را علت و شرایطی است مخصوص به خود که تحت تأثیر آن شرایط موجود می‎گردد و با فقدان کوچکترین جزئی از آن شرایط نابود می‎شود.

و بالاخره علم جدید ثابت کرده است که نظام این جهان پهناور نظام علت و معلول است و هر پدیده را علت و شرایط خاصی است، در این صورت معنای این جمله که می‎گویی: "این جهان پهناور پرتو و جلوه خداست" برای من مفهوم نیست."

ناصر: "آری، نظام این جهان نظام علت و معلول است و هر پدیده ای تحت شرایط خاصی موجود می‎شود، ولی در عین حال سراسر این نظام علت و معلول که زنجیروار وابسته و پیوسته است مخلوق و تحت

ناوبری کتاب