صفحه ۲۲۴

امام حسین (ع) و فرزند نهم آن حضرت و فرزند بلافصل امام حسن عسکری (ع) می‎باشد.از باب نمونه: اربعین ابی الفوارس، ص 38؛ ینابیع المودة، ص 160 و 440 و 442؛ فرائدالسمطین، ج 2، ص 132 و 133 و 136 و 337

از طرف دیگر روایاتی در کتب شیعه نقل شده است به این مضمون که هیچ گاه زمین از حجت خدا و امام خالی نخواهد بود.کافی، ج 1، ص 178 و 179

مقتضای دلیل عقل نیز - که قبلا به آنها اشاره شد - همین است.

بنابراین از جمع دو دسته روایات فوق استفاده می‎شود که حجت خدا و امام زمان، حضرت مهدی (ع) است و زنده می‎باشد.

3 - از اطلاق یا عموم روایت معروف: "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة" [هرکس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است.]

نیز استفاده می‎شود که در هر زمانی امام به حقی وجود دارد که نشناختن او موجب مرگ انسان به نوع مرگ جاهلیت می‎شود، و او جز معصوم که مقام معنوی او تالی تلو پیامبر است نمی تواند باشد؛ زیرا عدم شناخت انسان عادی و معمولی گرچه دارای امامت ظاهری و حاکمیت باشد هیچ گاه موجب قراردادن انسان در زمره اهل جاهلیت نمی گردد، و تنها عدم شناخت انسان کامل و امام معصوم از گناه و خطاست که موجب خسران مبین است.

ناوبری کتاب