صفحه ۲۲

به کار رفته است از یک منبع حیات و علم و قدرت سرچشمه گرفته، و از ماده کر و کور این همه آثار علم و حکمت و تدبیر و اتقان صنع ساخته نیست.

راستی منصور عزیز، آیا در سازمان وجود خودت فکر کرده ای ؟ آیا این همه ظرافتها و ریزه کاریهایی که در وجود تو و در جهازات و اعضای مختلف تو از قبیل جهاز تنفس و جهازهای هاضمه و دافعه و تولیدمثل، و در ساختمان دست و پا و گوش و چشم و مغز و فکر و هوش و حواس ظاهری و باطنی تو به کار رفته، از ناحیه خودت و به خواست خودت به وجود آمده، یا از ناحیه پدر و مادرت، و یا ترکیبات تصادفی ژنها و اتمها و مولکولهای بی عقل و شعور عامل وجود این همه اعضا و جهازات منظم و هماهنگ است ؟!

منصور جان، یک پروفسور باهوش و متخصص بسا در شناسایی طبقات مختلف و پرده های چشم، یک عمر زحمت می‎کشد و باز نمی تواند به برخی ظرافتهای آن احاطه پیداکند، تو چطور باور می‎کنی که از ناحیه ماده و طبیعت بی عقل و شعور فقط از روی اتفاق و تصادف این چشم با این همه ریزه کاریها درست شده باشد؟!

رفیق عزیز، تو اگر کمی به خود آیی می‎یابی که نظم و ترتیب و تناسبهای خاصی که در کوچکترین ذره این عالم مانند هسته مرکزی اتم و الکترونهای سیار آن تا بزرگترین کهکشانها به کار رفته، همه حکایت می‎کنند از این که این جهان باعظمت و دقیق و منظم را خالق و صانع و

ناوبری کتاب