صفحه ۲۱۵

مثال الصالحین لیحل فیها ربقا، و یعتق رقا، و یصدع شعبا، و یشعب صدعا، فی سترة من الناس لا یبصر القائف اثره و لو تابع نظره" [آگاه باشید هرکس از ما (اهل بیت) آن فتنه ها را دریابد سیر می‎کند در آنها با چراغی نورانی، و بر روش مردان صالح حرکت می‎کند تا گره ای را بگشاید، و گرفتاری را آزاد نماید، و اجتماعی را برهم زند، و جدایانی را پیوند دهد، در پوششی از مردم که هیچ قیافه شناسی ردپای او را نیابد هرچند به دقت بررسی نماید.]

خلاصه این که کار امام معصوم (ع) منحصر به "ارائه طریق" و هدایت تشریعی و اداره سیاسی نیست، بلکه او علاوه بر آن نوعی "ایصال به مطلوب و هدایت تکوینی" به اذن خداوند متعال دارد؛ و این فایده مستلزم حضور و مشاهده آن حضرت نخواهد بود؛ و عدم احساس آن، دلیل بر نبودن آن نیست.

ارجاع به فقهای راستین در عصر غیبت

اما راجع به تشخیص و تبیین احکام الهی در زمان غیبت آن حضرت، پس طبعا باید به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) مراجعه شود و احکام و دستورات الهی از آنها استنباط گردد؛ و کسانی که توان اجتهاد و استنباط را ندارند، به حکم عقل و عقلای جهان به متخصصین و کارشناسهای احکام و به تعبیر دیگر به "فقهای مورد اعتماد" مراجعه نمایند.

ناوبری کتاب