صفحه ۲۰

توجیهات مادیین برای این جهان بزرگ از قبیل چنین توجیهاتی می‎باشد."

منصور: "بالاخره علم جدید همه مشکلات را بر اساس فلسفه ماتریالیسم حل می‎نماید و همه حوادث را با اسباب و علل مادی می‎توان توجیه نمود و نیازی به اسباب و علل نادیده و ماوراءالطبیعة نداریم و پذیرش آنها برای من مشکل است."

ناصر: "آیا این نظم و تناسب در باغ و ساختمان و این ریزه کاریها و دقتهایی که در شکلها و کیفیت آنها و در انتخاب فرشها و ابزار و وسایل مختلف به کار رفته، حکایت نمی کند از این که در آنها فکر و عقل و حکمت و ادراک و مآل اندیشی به کار رفته، و معمار و طراح زبردستی در پشت این صحنه وجود داشته که از نظر علم و حکمت و ذوق و سلیقه ممتاز بوده و در هر کاری مصلحت و هدف خاصی را در نظر داشته است ؟!

آیا از باد و باران و حوادث کور و کر ساخته است که با تصادف و بدون فکر و برنامه ریزی این چنین تشکیلات منظمی را ایجاد کنند؟! علل و ابزار مادی به جای خود، ولی از پشت صحنه نباید غافل شد."

منصور: "من موجود نادیده را چگونه باور کنم ؟"

ناصر: "اشتباه جنابعالی در همین است که خیال می‎کنی هرچه را تو ندیدی و نیافتی وجود ندارد. جنابعالی برق و الکتریسیته و قوه جاذبه را هم نمی بینی، پس وجود ندارند؟! و آیا از آثار و علائم آنها وجود آنها را

ناوبری کتاب