صفحه ۱۸۶

از طریق امام معصوم (ع) که خزینه دار علم پیامبر(ص) است در مقاطع و زمانها و شرایط مناسب و همگام با رشد روزافزون انسانها تفسیر و تبیین گردد؛ زیرا علم و ادراک حقیقتی است تشکیکی و دارای درجات و مراتب گوناگون، و ممکن است سطحی از آن در اثر آموزش و پرورش عمومی و محیط تربیتی حاصل شود و سطوح عمیق و برتر آن موقوف به تعلیم خاص و شرایط ویژه باشد. بنابراین سطح عمومی ادراک مردم برای گرفتن متن دین با سطوح خاص و عالی ادراک آنها که امام (ع) عهده دار آن می‎باشد متفاوت است.

د - قدرت مردم بر حفظ متون دینی از تحریف و تغییر مربوط به حفظ آن متون از تحریف صوری و ظاهری و زیاد و کم کردن و تغییر الفاظ و عبارات آنها می‎باشد، ولی حفظ شریعت و متون دینی از تحریف توسط امام معصوم (ع) بیشتر مربوط به محتوا و در دو عرصه می‎باشد:

1 - تفسیر و تأویل های نابجا و عمدی آن توسط افراد معاند و مغرض صورت می‎گیرد.

2 - تفسیر و تأویل های غلط که بر اثر پیمودن راههای غیرمنطقی و غیرصحیح فکری - مانند قیاس و استحسان - پدید می‎آید.

با توجه به نکات ذکر شده معلوم می‎شود هیچ تناقضی در این سخن وجود ندارد که امت پیامبراسلام (ص) بالغ و رشید در فهم و ادراک و توانمند در حفظ متون دینی خود می‎باشند، و در عین حال برای تفسیر و

ناوبری کتاب