صفحه ۱۸۵

خاصی همچون علم لدنی و عصمت - جهت کشف و فهم مصالح و مفاسد واقعی و تبیین و اجرای آنها - انجام شود تا ماندن همیشگی و مصونیت آن از هرگونه بدآموزی و تحریف محتوا و معارف و اصول و فروع آن تضمین شود؛ و این افراد با آن امتیازات همانا امامان معصوم (ع) می‎باشند.

ج - بلوغ و رشد توده مردم زمان پیامبراسلام (ص) که در مبحث خاتمیت مطرح گردید یک بلوغ نسبی است و با توجه به امت های پیشین می‎باشد؛ و شاهد بر این بلوغ، انتظارات و درخواست هایی مثل: دیدن خداوند به چشم ظاهر، پیاز، عدس و... است که امت های پیامبران گذشته از آنان داشتند، و این دلیل بر قصور و عدم درک آنها نسبت به آن چیزی بود که باید از پیامبری انتظار داشت؛ ولی مردم زمان پیامبراسلام (ص) به این سطح از علم و آگاهی رسیده بودند که این قبیل امور چیزهایی نیستند که از شریعت و پیامبری قابل انتظار باشند و آنچه انتظار می‎رود شناخت مبدأ و معاد و طریق وصول به کمال حقیقی و قرب به آفریدگار جهان می‎باشد که هرگز خودسر و بدون راهنمایی نمی توان به آن راه یافت. از این رو تحمل و درک متن عمیقی مانند قرآن کریم که سراسر معارف توحیدی، اخلاقی و عملی است برای امت های گذشته میسور نبود، ولی برای امت محمدی به راحتی و با رغبت تمام ممکن گردید؛ و این سطح از برداشت و ادراک نسبی از کتاب و سنت نبوی منافات با این ندارد که متشابهات، ظرائف، بطون و لایه ها و تأویلات و ناگفته های کتاب و سنت مفهوم همگان نباشد و تنها

ناوبری کتاب