صفحه ۱۷۵

الف - کتاب خدا سالم و مضبوط در اختیار مردم بوده است، و لذا پیامبر(ص) به آن ارجاع داده است.

ب - عترت و اهل بیت پیامبر(ص) قرین کتاب خدا می‎باشند و گفتار و کردار آنان همچون کتاب خدا حجت است. و در حقیقت آنان مفسر و شارح کتاب و سنت می‎باشند، و مردم باید به آنان تمسک جویند، و با وجود عترت پیامبر(ص) رجوع به فقهایی که اعتنا به احادیث عترت نداشتند و بر خلاف آنان فتوا می‎دادند در مقام عمل مجزی نیست و بر خلاف فرموده پیامبر(ص) می‎باشد.

ج - مقصود از عترت پیامبر(ص) همه خویشان آن حضرت نیستند، بلکه منظور افراد خاص معین است که به نص آن حضرت تعیین شده اند و در علم و عمل امتیاز داشتند، که حضرت زهرا(س) و دوازده امام (ع) می‎باشند.

د - همان گونه که کتاب خدا تا قیامت باقی است عترت آن حضرت نیز باقی است و از یکدیگر جدا نمی شوند، و این امر مؤید عقیده شیعه اثنی عشریه است به وجود امام زمان و بقای آن حضرت، هرچند غایب است.

ه - این که پیامبر(ص) فرمود: "ما ان أخذتم به لن تضلوا" [اگر به کتاب خدا و اهل بیت من تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید]، دلیل است که اهل بیت آن حضرت که عدل قرآن قرارگرفته اند باید مصون و

ناوبری کتاب