صفحه ۱۷

مختلف سال را در نظر گرفته ! راستی که انسان در برابر علم و هنر بی اختیار سر فرود می‎آورد و خاضع می‎گردد. راستی حکایت این باغ و ساختمان و جستجوی ما از صاحب و معمارش شبیه حکایت این جهان بزرگ از صاحب و خالق آن می‎باشد؛ این جهان باعظمت با همه دقایق و ریزه کاریهایی که در هر یک از موجودات آن به کار رفته است از وجود یک خالق قادر حکیم حکایت می‎کند، پس چگونه می‎توان در وجود خدای جهان تشکیک نمود؟!"

توجیه مادی جهان

منصور: در حالی که تمسخرآمیز به ناصر نگاه می‎کند با لحنی گزنده و ناخرسند می‎گوید: "در عصر تسخیر فضا و پیشرفت علم و تکنیک، توجیه و تعلیل پدیده ها بر روش غیرمادی و ایده آلیسم، ارتجاع و عقبگرد محسوب است. حوادث را باید با علل و اسباب مادی و محسوس توجیه نمود. من جز آنچه را که از راه حس و تجربه به دست آید باور ندارم، علل و اسباب این جهان بزرگ را باید در میان اشیاء و موجودات پراکنده مادی و حسی که در اطراف و جوانب دور و نزدیک به چشم می‎خورند پیدا کرد.

اساس و زیربنای همه پدیده های عالم طبیعت، ذرات مادی بوده است به نام "اتم" که در فضای نامتناهی شناور بودند، و به مرور زمان در اثر حرکت و برخورد با یکدیگر ترکیب شدند و عناصر گوناگون با

ناوبری کتاب