صفحه ۱۶۸

برخلاف عقل و شرع و حقوق انسانها. امام صادق (ع) با منکرین خدا گفتگوهای دوستانه و دلسوزانه انجام می‎دادند، و به افراد فرصت پرسش داده می‎شد.

ثانیا: قیاس کردن عمل پیامبر(ص) و امامان (ع) به کار پادشاهان در تعیین ولیعهد، به اصطلاح "قیاس مع الفارق" است، زیرا - چنانکه در آینده روشن می‎شود - پیامبر(ص) و امامان (ع) معصوم می‎باشند و کارشان صددرصد به نفع جامعه است، ولی معیار کار پادشاهان معمولا علاقه و خواست نفسانی و شخصی خودشان می‎باشد. و بالاخره امامت ائمه دوازده گانه ما از قبیل حکومت شاهنشاهی نبوده است، به اعتقاد ما پیامبر(ص) و امامان (ع) از گناه و خطا و اشتباه معصوم بودند و اخبار آنان مطابق واقع بوده است، و تعیین امام بعد از ناحیه امام قبل به جهت اطلاع امام قبل از حالات و صفات امام بعد بوده و این که او واجد شرایط و اصلح می‎باشد نه به جهت علاقه و میل شخصی.

عدم انحصار وظیفه امام (ع) در اداره امور سیاسی جامعه

ثالثا: از سؤال شما چنین به دست می‎آید که جنابعالی وظیفه امام و جانشین پیامبر(ص) را فقط در ایجاد امنیت و نظم اجتماعی و اداره سیاسی جامعه خلاصه می‎کنید، و طبعا مسأله امامت را با تعیین حاکم و زمامدار به وسیله انتخابات مردمی و دموکراسی غربی مقایسه می‎کنید. در صورتی که وظیفه امام و جانشین پیامبر(ص) فقط اداره سیاسی

ناوبری کتاب