صفحه ۱۶۵

همه تعجب کردند و گفتند: این چه سخنی است که می‎گویی ؟! گفت: برای این که پیامبر بیست و سه سال حاکم و والی مسلمین بود با این حال ندانست که باید برای بعد از خود جانشین معین کند و مصالح این کار را تشخیص نداد، ولی ابوبکر با این که کمتر از سه سال حکومت کرد مصالح این کار را تشخیص داد و عمر را به عنوان جانشین خود تعیین نمود، پس طبعا عقل و درک او از پیامبر(ص) بیشتر بوده است. حاضرین به یکدیگر نگاه کردند و بر عمق مسأله واقف شدند."

پاسخ به دو شبهه در رابطه با نصب امام (ع)

شبهه اول:

منصور: "ممکن است واقعه غدیر و تعبیرات پیامبر(ص) در آن، و نیز تعبیرات و کلمات آن حضرت در موارد دیگر در مدح و منزلت حضرت علی (ع) در حقیقت از باب ارشاد به فرد اصلح برای مقام امامت و به اصطلاح تعیین کاندیداتوری برای احراز آن مقام باشد، نه این که پیامبر(ص) حضرت علی (ع) را برای آن مقام منصوب نموده باشند."

ناصر: "اولا - ظاهر اولی بودن پیامبر(ص) که در واقعه غدیر توسط آن حضرت از مردم اقرار گرفته شده این است که در آنچه مردم در امور اجتماعیشان دارای اختیار هستند - که از آن جمله تعیین حاکم برای خود باشد - پیامبر(ص) از آنان اولی و دارای اختیار بیشتر می‎باشد. و ظاهر روایت این است که مراد از کلمه اولی و مولی - که هر دو در این

ناوبری کتاب