صفحه ۱۴۷

ناصر: "نیاز به پیامبر جدید و دین جدید در هر زمان معلول یکی از این دو امر است:

1 - سالم نماندن کتاب و مبانی دین سابق و وقوع تحریف و تغییر در آنها.

2 - رشد عقل جمعی انسانها و احساس نیاز به قوانین پیشرفته و پاسخگو نبودن مبانی دین سابق نسبت به آنها. و هر دو علت در زمان ما منتفی می‎باشند؛ زیرا:

اولا: منبع اصلی دین اسلام یعنی قرآن - چنانکه گذشت - از تحریف و تغییر محفوظ مانده است، و منبع دوم آن یعنی سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) گرچه بعضا به دست ما نرسیده اند ولی با در دست داشتن قرآن و احادیث متواتر و یا محفوف به قرائن قطعی در معارف و اخلاقیات و ابواب مختلف فقه - از عبادات و معاملات و سیاسات و جزائیات - به قدر کافی، مشکلی از این جهت پیش نمی آید.

ثانیا: بسیاری از قوانین و دستورات اسلام به شکل کلی و جامع و فرامکانی و زمانی تشریع شده است، که اگر این گونه قوانین و دستورات به شکل صحیح مورد بررسی کامل و اجتهاد صحیح و ناظر به شرایط زمان و مکان قرار گیرند پاسخگوی نیازهای هر زمان و مکان خواهند بود.

ناوبری کتاب