صفحه ۱۴۳

تأیید نموده و در جاهایی گفته که علم به صحت نقل قرآن همچون علم به بلاد و حوادث و وقایع بزرگ و کتابهای مشهور می‎باشد".

ثالثا: ارجاع مردم به قرآن توسط امیرالمؤمنین (ع) و امامان (ع) بعد از او و این که اخبار مخالف با قرآن بی اعتبار می‎باشند، بهترین دلیل است بر حجیت قرآن فعلی و رد اتهام تحریف در آن، که به شیعه نسبت داده شده است.

از باب نمونه به سند صحیح از امام ششم (ع) نقل شده: "کل شئ مردود الی الکتاب و السنة، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف"وسایل الشیعة، ج 18، ص 79 [هر چیزی به سوی کتاب و سنت رد می‎شود، و هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد باطلی است آرایش شده.]

رابعا: اکثر اخبار تحریف از نظر سند ضعیف می‎باشند، و غالب آنها از کتاب احمدبن محمد سیاری نقل شده؛ و او نزد علمای رجال به ضعف حدیث و فساد عقیده معروف است.

خامسا: اخبار تحریف نوعا در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین (ع) و ائمه شیعه (ع) می‎باشد، و محتمل است موضوعات و کلماتی که از سقط آنها یاد شده - مانند عبارت: "فی علی" - به عنوان تفسیر و شأن نزول آیه در حال خواندن آیه بر زبان پیامبر(ص) یا ائمه (ع) جاری شده و بسا به تعلیم جبرئیل نیز بوده، سپس شنوندگان خیال کرده اند آن کلمه نیز جزء قرآن است.

ناوبری کتاب