صفحه ۱۴۲

اشاره به اخبار تحریف

منصور: "اصرار جنابعالی بر سالم ماندن قرآن از تغییر و تحریف بر خلاف اخبار زیادی است که در کتابهای شما شیعیان از امامان شما نقل شده است مبنی بر وقوع تحریف در بسیاری از آیه های قرآن. و حتی من شنیده ام که یکی از اعتراضات مهم اهل سنت - که جمعیت آنان چندین برابر شما شیعیان می‎باشد- به شما شیعیان مربوط به همین مسأله است؛ بالاخره شما با این اخبار چه می‎کنید؟!"

ناصر: "اولا: تحریف یا به زیادکردن در قرآن است یا به کم کردن از آن و یا به تغییر کلمات آن. نسبت به زیادکردن در قرآن هیچ مسلمانی قائل به آن نشده، و اخبار نیز بر چنین مطلبی دلالت ندارند. آنچه از بعضی اخبار نامبرده استفاده می‎شود کم کردن بعضی کلمات و یا احیانا تبدیل بعضی از کلمات می‎باشد.

ثانیا: نسبت قول به تحریف به علمای شیعه تهمتی بیش نیست، زیرا بزرگان علمای شیعه در همه زمانها منکر وقوع تحریف در قرآن می‎باشند؛ و قائل به تحریف افراد نادری از محدثین شیعه می‎باشند که گفتار آنان مواجه با اعتراض بزرگان علمای شیعه شده است.

از باب نمونه طبرسی مفسر معروف شیعه در مقدمه تفسیر مجمع البیان می‎گوید: "اما زیادکردن در قرآن پس بطلان آن اجماعی است؛ و اما کم کردن از آن پس جمعی از اصحاب ما و حشویه از سنی ها گفته اند که در قرآن تغییر و کم کردن وجود دارد، ولی صحیح از مذهب ما برخلاف این مطلب است، و سید مرتضی (ع) این سخن (عدم تحریف) را

ناوبری کتاب