صفحه ۱۴۰

شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سالع ترنم نموده و از قله کوهها نعره زنند".

هرکس این باب را تا آخر بخواند می‎یابد که خصوصیات ذکر شده در آن بر حضرت محمد(ص) و گروندگان به آن حضرت تطبیق می‎شود، و قیدار پسر حضرت اسماعیل و پدر عرب است. و کلمه "برگزیده" در آیه اول ترجمه "مصطفی" از صفات حضرت محمد(ص) است، و شاید لفظ "مصطفی" بوده و برخلاف قاعده ترجمه شده است."

منع وقوع تحریف در قرآن

منصور: "این که شما اظهار نمودید که تورات حضرت موسی (ع) و انجیل حضرت عیسی (ع) سالم و بدون تحریف به دست ما نرسیده اند، ممکن است گفته شود این اعتراض نسبت به قرآن و احادیث پیامبراسلام (ص) نیز وارد است؛ زیرا برحسب آنچه من از برخی شنیده ام به مقتضای برخی از احادیث و نظریه بعضی از علمای شما، در قرآن نیز تحریف واقع شده است، همچنین صحت بسیاری از حدیثهای نقل شده از پیامبراسلام (ص) نیز قطعی نیست؛ پس شما چگونه به آنها اعتماد می‎کنید؟!"

ناصر: "اجمالا به نحو تواتر و خبر قطعی ثابت است که پیامبر(ص) در ظرف بیست و سه سال رسالت خود قرآنی را که بر او نازل می‎شد برای اصحاب و یاران خود که کم نبودند می‎خواندند، و جمعی بودند به

ناوبری کتاب