صفحه ۱۳۷

و بزرگان در این رابطه موارد زیادی را ذکر کرده اند و ما به چند مورد اکتفا می‎کنیم:

الف - در باب چهاردهم از انجیل یوحنا می‎خوانیم: "اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید، و من از پدر سؤال می‎کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند".

ب - و در باب پانزدهم از آن می‎خوانیم: "لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‎فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‎گردد، او بر من شهادت خواهد داد، و شما نیز شهادت خواهید داد که از ابتدا با من بوده اید".

ج - و در باب شانزدهم از آن می‎خوانیم: "و من به شما راست می‎گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می‎فرستم، و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود... ولیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که او از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد".

از آیات مذکور در سه باب پیاپی انجیل یوحنا استفاده می‎شود که حضرت عیسی (ع) از خدا می‎خواهد کسی را برای آنان بفرستد که همیشه با آنها باشد - یعنی دین او ابدی باشد - و کسی می‎آید که شهادتش والاتر باشد از شهادت حواریین نسبت به حضرت عیسی (ع)، و کسی

ناوبری کتاب