صفحه ۱۳۴

مفصلی از داود پیامبر(ع) نقل می‎کند که محصل آن چنین است: "داود بر پشت بام خانه خود گردش می‎کرد، پس زنی نیکومنظر را بدید که شستشو می‎کرد، و داود فرستاد درباره زن جستجو کرده و به او گفتند او "بتشبع" زن اوریای حتی است، پس قاصدان فرستاد زن را نزد وی آورده و با او هم بستر شد و زن از او حامله گشت، بعد داود سفارش کرد اوریا را که در جبهه جنگ بود در مقدمه جنگ سخت قراردهید و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد. و بالاخره اوریا شهید شد و او زنش را به زنی گرفت؛ و بعد از مردن بچه اول، زن از او آبستن شد و سلیمان از او متولد گردید".

د - و در باب یازدهم از کتاب اول پادشاهان راجع به حضرت سلیمان (ع) می‎گوید: "او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و زنانش دل او را برگردانیدند... پس سلیمان در عقب "عشتورت" خدای صیدانیان و در عقب "ملکوم" رجس عمونیان رفت، و سلیمان در نظر خداوند شرارت ورزیده مثل پدر خود داود خدا را پیروی کامل ننمود. آنگاه سلیمان در کوهی که روبروی اورشلیم است مکانی بلند به جهت "کموش" که رجس موآبیان است و به جهت "مولک" رجس بنی عمون بناکرد، و همچنین به جهت همه زنان غریب خود که برای خدایان خویش بخور می‎سوزانیدند و قربانی ها می‎گذرانیدند عمل نمود".

ملاحظه نمایید چه نسبتهای ناروایی را به نام وحی به پیامبران الهی داده اند. و می‎توان گفت که یکی از راههای ثبوت اعجاز برای قرآن و

ناوبری کتاب