صفحه ۱۳۳

آن حضرت را نیز برحسب اطلاع خویش نقل نموده ولی خبر واحدی است که صحت و سقم و حجیت آن معلوم نیست.

4 - تورات فعلی و کتابهای ملحق به آن که به مجموع آنها نیز تورات گفته می‎شود و نزد یهود و مسیحی ها حجت می‎باشند مشتمل اند بر خرافات بسیار و نسبت های ناروا به خدا و به پیامبران الهی به گونه ای که هیچ قابل توجیه نیست، و با کتاب وحی بودن منافات کامل دارد:

الف - از باب نمونه در باب نوزدهم از سفر آفرینش داستانی مربوط به لوط پیامبر(ع) و دو دختر او نقل شده که محصل آن چنین است: "لوط با دو دختر خود در مغاره سکنی گرفت و آنان در دو شب به پدر خود شراب نوشانیدند و او را مست نمودند، و در شب اول لوط با دختر بزرگتر هم بستر شد و در شب بعد با دختر کوچکتر، و هر دو از او آبستن شدند. و از دختر بزرگ "موآب" پدر موآبیان و از دختر کوچک "بن عمی" پدر بنی عمون متولد شدند".

ب - و در باب سی و دوم از سفر خروج می‎گوید: "چون موسی در فرودآمدن از کوه تأخیر نمود قوم نزد هارون جمع شده و وی را گفتند: برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند، و هارون گوشواره های طلای آنها را جمع آوری نمود و از آنها برای آنان گوساله ای بریخت." در صورتی که پیامبر خدا هرگز گوساله را به عنوان خدا نمی سازد، و در قرآن کریم ساختن گوساله به سامری نسبت داده شده است.

ج - و در باب یازدهم و دوازدهم از کتاب سموئیل دوم داستان

ناوبری کتاب