صفحه ۱۳۱

1 - برحسب تواریخ یهود، پس از تسلط بخت نصر - نبوکد نصر - بر اورشلیم و فلسطین، اورشلیم تخریب و یهود قتل عام شدند، جز چند نفر که فرار نموده و متفرق شدند؛ و سالها از تورات کتاب آسمانی آنان خبری نبود تا این که در زمان داریوش برحسب وصیت کورش، اورشلیم دوباره بازسازی شد و یهود به آنجا برگشتند و عزرا - که کاهن بود - تورات را نوشت و برای یهود خواند؛ پس سند تورات به عزرای کاهن برمی گردد.باب ششم از کتاب عزرا و باب هشتم از کتاب نحمیا از کتابهای ملحق به تورات فعلی.

2 - و در آیه سی و ششم از باب بیست و سوم کتاب ارمیا می‎خوانیم: "لیکن وحی یهوه را دیگر ذکر منمایید، زیرا کلام هرکس وحی او خواهد بود، چون که کلام خدای حی یعنی یهوه صبایوت خدای ما را منحرف ساخته اید."

ظاهر آیه این است که در زمان ارمیا(ع) هرکس برداشت خود را به وحی نسبت می‎داده است و اصل وحی تحریف شده بود.

3 - سبک تورات فعلی با تورات نازل بر حضرت موسی (ع) هیچ تناسب ندارد؛ زیرا تورات نازل بر آن حضرت طبعا متضمن اعتقادات و اخلاق و احکام بوده، و شاید برخی از داستانهای آموزنده نیز در آن وجود داشته، ولی تورات فعلی دارای پنج سفر است، اول آنها سفر پیدایش و آخر آنها سفر تثنیه می‎باشد، و سبک آن سبک کتب تواریخ است که در ضمن آن احکام نیز نقل شده است، و گردآورنده آن از

ناوبری کتاب