صفحه ۱۳۰

باشد، لازم می‎آید خدایی که آن را تشریع نموده مرجوح را بر راجح مقدم داشته باشد؛ و اگر مساوی باشد، لازم می‎آید ترجیح آن بر سایر ادیان بدون مرجح و تشریع آن لغو باشد. و به حکم عقل هر دو بر خدای حکیم قبیح است.

دلیل دوم: علاوه بر آن، من خودم شخصا مقایسه ای بین کتابهای معتبر نزد پیروان ادیان سه گانه نموده ام و قرآن را در تبیین معارف بلند و دقایق توحیدی و نکات اخلاقی و... برتر یافته ام؛ مثلا تثلیثی که مسیحیت بیان می‎دارد و اب و ابن و روح القدسی که تصویر می‎نماید و خدا را واحد عددی و محدود می‎شمارد، هیچ با خدایی که قرآن معرفی نموده و او را اول و آخر و ظاهر و باطن و غیرمتناهی و نامحدود می‎داند قابل قیاس نیست.

تحریف در کتابهای دینی گذشته

دلیل سوم: دین اسلام از راه کتاب خدا (قرآن کریم) و از راه سنت پیامبراسلام (ص) و امامان معصوم (ع) محفوظ مانده و به نحو تواتر و نقل قطعی نسل به نسل به ما رسیده است. و هیچ گاه از زمان حضرت محمد(ص) تا زمان ما فترتی که در آن نامی از اسلام و قرآن و پیروان آنها در بین نبوده باشد وجود نداشته، ولی یهود و مسیحی ها نمی توانند چنین ادعایی بنمایند. برای توضیح این مطلب به چند نکته اشاره می‎کنم:

ناوبری کتاب